KONKURRENCEBETINGELSER

ScandiParks Facebook -og Instagram-kanaler: 

Konkurrencebetingelser 

Læs her vores Generelle Forretningsbetingelser for deltagelse i konkurrencer.

§ 1
De Generelle Forretningsbetingelser gælder for alle konkurrencer, der gennemføres af firmaet Scandinavian Park Petersen KG, repræsenteret af komplementær Hans-Werner Petersen, Scandinavian Park 13, 24983 Handewitt.

§ 2
Deltagelse i konkurrencerne er gratis og uafhængig af køb af varer eller serviceydelser. Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltageren følgende betingelser for deltagelse i konkurrencen.

§ 3
Berettiget til deltagelse er personer, der er over 18 år på deltagelsens tidspunkt. Ikke berettiget til deltagelse er ansatte i firmaet Scandinavian Park Petersen KG og andre personer, som medvirker i konciperingen og udarbejdelsen af denne konkurrence. En deltager i konkurrencen er den person, der ejer den e-mailadresse, som er blevet angivet ved tilmeldingen til konkurrencen. Der kan kun deltage en deltager pr. konkurrencedeltagelse. En persons konkurrencedeltagelse, der strider mod betingelserne eller en gentagen deltagelse i konkurrencen, resulterer i udelukkelse fra konkurrencen.

I tilfælde af en ikke-overholdelse af disse betingelser for deltagelse i konkurrencen forbeholder udbyderen sig ret til at ekskludere personerne fra konkurrencen.

Personer, som har gjort brug af ulovlige hjælpemidler eller på anden måde skaffet sig fordele ved manipulation, udelukkes ligeledes fra konkurrencen. Hvis dette er tilfældet, kan gevinster efterfølgende frakendes og forlanges tilbageleveret.

§ 4
Der tildeles kun de gevinster, der er beskrevet nærmere i konkurrencen. Tildelingen af gevinsterne sker blandt de deltagere, som egenhændigt har udfyldt alle de indtastningsfelter, der skal udfyldes for at deltage i konkurrencen, og kun hvis disse angivelser er fuldstændige, forståelige og rigtige. Konkurrencen slutter med den aktuelle tilbudsavis slutdato. Slutdatoen kan også ses på de aktuelle konkurrencekuponer.

§ 5
Vinderen af en gevinst underrettes snarest muligt under anvendelse af de ved tilmeldingen til konkurrencen angivne oplysninger. Vinderen skal, efter at have modtaget meddelelsen om at have vundet, inden for en frist på tre måneder bekræfte modtagelsen og opgive de af Scandinavian Park Petersen KG påkrævede oplysninger. I modsat fald er Scandinavian Park Petersen KG berettiget til at udnævne en ny vinder ved lodtrækning. Samtidig med accepten af gevinsten giver vinderen tilladelse til, at hans navn samt fotos og videomateriale, der er taget af vinderen eller viser pågældende, anvendes i reklameøjemed af Scandinavian Park Petersen KG og dets foretagender.

Hvad angår deltagernes indsamlede data, forpligter Scandinavian Park Petersen KG sig til at overholde bestemmelserne for beskyttelse af personoplysninger og medielovgivningen. De indsamlede data behandles fortroligt. De indsamlede data anvendes inden for virksomhedsgruppen til reklameformål og markedsforskning.

§ 5a
Vinderen kontaktes torsdag mellem kl. 15 og 16. Der ringes på det nummer, der blev brugt ved tilmeldingen. Kan vi ikke få fat i vinderen i det nævnte tidsrum, bortfalder præmien, og der trækkes en ny vinder. 

§ 6
For at kunne deltage i en konkurrence er det nødvendigt, at man lader sig registrere. Der er ingen pligt til at lade sig registrere. Samtidig med registreringen erklærer deltageren sig udtrykkeligt indforstået med, at Scandinavian Park Petersen KG er berettiget til at gemme de nødvendige data, så længe konkurrencen varer, og også udover denne tidsperiode. Deltageren har til enhver tid ret til at tilbagekalde tilladelsen til at opbevare personoplysningerne og således give afkald på deltagelsen.

§ 7
Formaliteterne omkring overrækkelsen af hovedgevinsten aftales individuelt med vinderen. Vinderen skal selv betale rejseomkostningerne for ud- og tilbagerejsen samt eventuelle yderligere rejse-, forplejnings- og opholdsudgifter. De yderligere gevinster, såfremt det er ting, der kan transporteres, tilsendes vinderen pr. post til den adresse, som er angivet ved tilmeldingen. Efter aflevering af gevinsten til postvæsenet, overgår risikoen på vinderen. Scandinavian Park Petersen KG er ikke ansvarlig for skader opstået i forbindelse med leveringen.

§ 8
Kontant udbetaling af realværdien eller ombytning af gevinsterne er ikke mulig. Gevinsterne kan ikke overdrages. Vinderen accepterer nødvendige ændringer i gevinsten, som er betinget af faktorer, der ligger uden for de deltagende firmaers indflydelsesområde. 

§ 9
Scandinavian Park Petersen KG fritages for alle forpligtelser, når gevinsten er udleveret. Der hæftes ikke for rets- eller tingsmangler.

§ 10
En forpligtelse til skadeserstatning fra Scandinavian Park Petersen KG's og dets organers side, dets ansatte eller stedfortrædere eller andre personer i forbindelse med denne konkurrence, er begrænset til forsæt eller grov uagtsomhed, uanset hvilket retsgrundlag, der måtte foreligge.

Afgørelserne, der er truffet af Scandinavian Park Petersen KG, er endegyldige. Forespørgsler desangående kan ikke besvares. Scandinavian Park Petersen KG forbeholder sig ret til at udsætte konkurrencen helt eller delvist, hvis der er opstået nogle vanskeligheder, som udgør en fare for konkurrencens integritet. Der skal især gøres brug af denne mulighed i de tilfælde, hvor tekniske årsager, f.eks. vira i computersystemet, manipulation, fejl i hard- eller softwaren, eller juridiske årsager er grunden til, at konkurrencen ikke kan gennemføres på foreskreven forsvarlig måde. Såfremt en sådan afbrydelse af konkurrencen er forårsaget af en deltageres adfærd, kan Scandinavian Park Petersen KG forlange erstatning for den opståede skade.

§ 11
Scandinavian Park Petersen KG forbeholder sig ret til uanmeldt at ændre betingelserne for deltagelse. De Generelle Forretningsbetingelser er gyldige på det tidspunkt, webstedet benyttes. Det er ikke nødvendigt med en særlig underretning herom.

Sagen kan ikke indbringes for domstolene.

Foreliggende betingelser for deltagelse samt det samlede retsforhold mellem deltagerne og Scandinavian Park Petersen KG er underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland.

Såfremt enkelte bestemmelser i betingelserne for deltagelse skulle være eller blive ugyldige, berøres de øvrige betingelser for deltagelse ikke heraf.

Meningsmåling 
 • Hvad kan du vinde?

Du har mulighed for at vinde én ud af ti Coca-Cola grillpakker, bestående af en Coca-Cola grill med matchende grillhandske og én kasse med 24 dåser Coca-Cola, à 0,33 l.  

Præmien kan ikke ombyttes til kontanter.

 • Hvornår trækkes der lod om en vinder?

Den 31.07.2022 trækkes vinderen. Præmien skal afhentes senest to uger efter at vinderen er blevet kontaktet. I tilfælde af, at vinderen ikke afhenter præmien inden for det angivne tidsrum, har vi ret til at udlodde en ny vinder.

 • Hvordan deltager du?

Du deltager i konkurrencen ved at deltage i vores meningsmåling før den 31.07.2022 – ved at angive din mailadresse ved afslutningen af spørgeskemaet deltager du automatisk i lodtrækningen.

 • Hvem kan deltage?

For deltagelse i konkurrencerne skal du være fyldt 18 år ved konkurrencens start. Ansatte hos Scandinavian Park og deres husstande kan ikke deltage i konkurrencen.

 • Hvem vinder?

Der bliver udloddet 10 vindere blandt alle deltagere. Vinderne bliver kontaktet inden for 3 dage efter konkurrencens afslutning og skal bekræfte skriftligt, at de ønsker præmien ved at skrive til info(at)scandinavian-park.com. Udebliver en bekræftelse inden for 4 dage, er det Scandinavian Park forbeholdt at udlodde en ny vinder.

 • Hvad skal du i øvrigt vide?

Dine svar i spørgeskemaet behandles anonymt og bliver ikke sat i forbindelse med lodtrækningen.

Ved at deltage i konkurrencen erklærer du dig indforstået med, at Scandinavian Park offentliggør dit navn på sin Facebook og Instagram, hvis du vinder. Meta er ikke involveret i konkurrencen, hverken i form af administration, sponsorat eller på anden vis. Spørgsmål omkring konkurrencen eller aktiviteterne på siden kan rettes til info(at)scandinavian-park.com Udover dette gælder vores regler for databeskyttelse, som kan læses, ved at klikke på linket. Scandinavian Park forpligter sig til at overholde bestemmelserne for beskyttelse af personoplysninger og medielovgivningen. De indsamlede data behandles fortroligt. Retsvejen er udelukket.

Weight Winners 

I perioden fra fredag, den 1. juli 2022, til fredag, den 12. august 2022, udloddes der hver fjortende dag én vinder. Vedkommende får mulighed for at gå op på ScandiParks store balancevægt den efterfølgende søndag. På den anden side af vægten stiller vi udvalgte varer fra vores sortiment (se nedenfor), indtil der opstår ligevægt. I første runde må vinderen tage en ven med på vægten, i anden runde hele tre ledsagere.
I tredje runde vejes vinderen så sammen med fem andre, og i finalen må vinderen stå på vægten sammen med 7 andre personer.

Når du tilmelder dig konkurrencen, bedes du vælge, hvilken af de fire runder du vil deltage i. Du kan tilmelde dig til alle fire runder.

Tidsplanen:

 • Søndag, den 3. juli, vejes to personer op i Captain Morgan, frist for tilmelding: 1. juli kl. 12.
 • Søndag, den 17. juli, vejes fire personer op i Marabou, frist for tilmelding: 15. juli kl. 12.
 • Søndag, den 31. juli, vejes seks personer op i Coca-Cola, frist for tilmelding: 29. juli kl. 12.
 • Søndag, den 14. august, vejes otte personer op i Königsmosel, frist for tilmelding: 12. august kl. 12.
 • Hvad kan du vinde?

Du kan vinde udvalgte produkter – mængden afgøres af din og dine ledsagers vægt: Captain Morgan (vinderen +1), Marabou (vinderen + 3), Coca-Cola (vinderen + 5) eller Königsmosel (vinderen +7).

 • Lodtrækning

Frist for tilmelding er:

 • 1. juli 2022 – kl. 12 (Captain Morgan)
 • 15. juli 2022 – kl. 12 (Marabou)
 • 29. juli 2022 – kl. 12 (Coca-Cola)
 • 12. august 2022 – kl. 12 (Königsmosel)


Der trækkes lod om vinderen om fredagen dvs.: 1. juli, 15. juli, 29 juli og 12. august 2022 efter kl. 12. I tilfælde af, at ScandiPark ikke kommer i kontakt med vinderen om fredagen senest kl. 15 eller vinderen ikke kan møde fysisk op i ScandiPark om søndagen, har vi ret til at udlodde en ny vinder. Vinderen skal stå til rådighed for vejningen den efterfølgende søndag for at modtage præmien.

 • Hvem kan deltage?

For deltagelse i konkurrencerne skal du være fyldt 18 år ved konkurrencens start. Ansatte hos Scandinavian Park og deres husstande kan ikke deltage i konkurrencen. Operatørens repræsentanter, ansatte, forhandlere og partnere samt alle personer, der er involveret i oprettelsen og gennemførelsen af kampagnen, og familiemedlemmer til alle ovennævnte personer er udelukket fra at deltage i konkurrencen.

 • Hvem vinder?

Der bliver udloddet 1 vinder blandt alle deltagere. Udebliver en bekræftelse fra vinderen frem til kl. 15 om fredagen efter lodtrækningen er det Scandinavian Park forbeholdt at udlodde en ny vinder.

 • Hvad skal du i øvrigt vide?

Ved at deltage i konkurrencen erklærer du dig indforstået med, at Scandinavian Park offentliggør dit navn og billede på sin Facebook-side, hjemmeside og Instagram-profil, hvis du vinder.

Meta er ikke involveret i konkurrencen, hverken i form af administration, sponsorat eller på anden vis. Spørgsmål omkring konkurrencen eller aktiviteterne omkring konkurrencen kan rettes til info(at)scandinavian-park.com Udover dette gælder vores regler for databeskyttelse, som kan læses, ved at klikke på linket. Scandinavian Park forpligter sig til at overholde bestemmelserne for beskyttelse af personoplysninger og medielovgivningen. De indsamlede data behandles fortroligt. Retsvejen er udelukket.

Ludo 
 • Hvad kan du vinde?

Vi udlodder på ScandiParks danske Facebook-side et Ludo- Drinking Game sammen med 4 x 1l Små . Præmien kan ikke ombyttes til kontanter.

 • Hvornår trækkes der lod om en vinder?

Den 02.08.2022 trækkes vinderen. Præmien skal afhentes senest to uger efter at vinderen er blevet kontaktet. I tilfælde af, at vinderen ikke afhenter præmien inden for det angivne tidsrum, har vi ret til at udlodde en ny vinder.

 • Hvordan deltager du?

Du deltager i konkurrencen ved at svare som kommentar under konkurrenceopslaget på Facebook og like opslaget senest den 01.08.2022.    

 • Hvem kan deltage?

For deltagelse i konkurrencerne skal du være fyldt 18 år ved konkurrencens start. Ansatte hos Scandinavian Park og deres husstande kan ikke deltage i konkurrencen.

 • Hvem vinder?

Der bliver udloddet 1 vinder blandt alle deltagere på den danske facebook-side. Vinderen bliver kontaktet inden for 3 dage efter konkurrencens afslutning og skal bekræfte skriftligt, at de ønsker præmien ved at skrive en besked til vores Facebookside Scandinavian Park eller sende en mail til info(at)scandinavian-park.com. Udebliver en bekræftelse inden for 4 dage, er det Scandinavian Park forbeholdt at udlodde en ny vinder.

 • Hvad skal du i øvrigt vide?

Ved at deltage i konkurrencen erklærer du dig indforstået med, at Scandinavian Park offentliggør dit navn på sin Facebook og Instagram, hvis du vinder. Meta er ikke involveret i konkurrencen, hverken i form af administration, sponsorat eller på anden vis. Spørgsmål omkring konkurrencen eller aktiviteterne på siden kan rettes til info(at)scandinavian-park.com Udover dette gælder vores regler for databeskyttelse, som kan læses, ved at klikke på linket. Scandinavian Park forpligter sig til at overholde bestemmelserne for beskyttelse af personoplysninger og medielovgivningen. De indsamlede data behandles fortroligt.

Retsvejen er udelukket.

VORES AKTUELLE TILBUDSAVIS
23.06.–17.08.
Læs e-paper