KONKURRENCEBETINGELSER

ScandiParks Facebook- og Instagram-kanaler: 

Generelle Forretningsbetingelser for deltagelse i konkurrencer 

Læs her vores Generelle Forretningsbetingelser for deltagelse i konkurrencer.

§ 1
De Generelle Forretningsbetingelser gælder for alle konkurrencer, der gennemføres af firmaet Scandinavian Park Petersen KG, repræsenteret af komplementær Hans-Werner Petersen, Scandinavian Park 13, 24983 Handewitt.

§ 2
Deltagelse i konkurrencerne er gratis og uafhængig af køb af varer eller serviceydelser. Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltageren følgende betingelser for deltagelse i konkurrencen.

§ 3
Berettiget til deltagelse er personer, der er over 18 år på deltagelsens tidspunkt. Ikke berettiget til deltagelse er ansatte i firmaet Scandinavian Park Petersen KG og andre personer, som medvirker i konceptudviklingen og udarbejdelsen af denne konkurrence. En deltager i konkurrencen er den person, der ejer den e-mailadresse, som er blevet angivet ved tilmeldingen til konkurrencen. Der kan kun deltage en deltager pr. konkurrencedeltagelse. En persons konkurrencedeltagelse, der strider mod betingelserne eller en gentagen deltagelse i konkurrencen, resulterer i udelukkelse fra konkurrencen.

I tilfælde af en ikke-overholdelse af disse betingelser for deltagelse i konkurrencen forbeholder udbyderen sig ret til at ekskludere personerne fra konkurrencen.

Personer, som har gjort brug af ulovlige hjælpemidler eller på anden måde skaffet sig fordele ved manipulation, udelukkes ligeledes fra konkurrencen. Hvis dette er tilfældet, kan gevinster efterfølgende frakendes og forlanges tilbageleveret.

§ 4
Der tildeles kun de gevinster, der er beskrevet nærmere i konkurrencen. Tildelingen af gevinsterne sker blandt de deltagere, som egenhændigt har udfyldt alle de indtastningsfelter, der skal udfyldes for at deltage i konkurrencen, og kun hvis disse angivelser er fuldstændige, forståelige og rigtige. 

§ 5
Vinderen af en gevinst underrettes snarest muligt under anvendelse af de ved tilmeldingen til konkurrencen angivne oplysninger. Vinderen skal, efter at have modtaget meddelelsen om at have vundet, inden for en frist på fire dage bekræfte modtagelsen og opgive de af Scandinavian Park Petersen KG påkrævede oplysninger. I modsat fald er Scandinavian Park Petersen KG berettiget til at udnævne en ny vinder ved lodtrækning. Samtidig med accepten af gevinsten giver vinderen tilladelse til, at få sit navn offentliggjort i reklameøjemed af Scandinavian Park Petersen KG og dets foretagender.

Hvad angår deltagernes indsamlede data, forpligter Scandinavian Park Petersen KG sig til at overholde bestemmelserne for beskyttelse af personoplysninger og medielovgivningen. De indsamlede data behandles fortroligt. De indsamlede data anvendes inden for virksomhedsgruppen til reklameformål og markedsforskning.

§ 6
For at kunne deltage i en konkurrence er det nødvendigt, at man lader sig registrere. Der er ingen pligt til at lade sig registrere. Samtidig med registreringen erklærer deltageren sig udtrykkeligt indforstået med, at Scandinavian Park Petersen KG er berettiget til at gemme de nødvendige data, så længe konkurrencen varer, og også udover denne tidsperiode. Deltageren har til enhver tid ret til at tilbagekalde tilladelsen til at opbevare personoplysningerne og således give afkald på deltagelsen.

§ 7
Formaliteterne omkring overrækkelsen af hovedgevinsten aftales individuelt med vinderen. Vinderen skal selv betale rejseomkostningerne for ud- og tilbagerejsen samt eventuelle yderligere rejse-, forplejnings- og opholdsudgifter.

§ 8
Kontant udbetaling af realværdien eller ombytning af gevinsterne er ikke mulig. Gevinsterne kan ikke overdrages. Vinderen accepterer nødvendige ændringer i gevinsten, som er betinget af faktorer, der ligger uden for de deltagende firmaers indflydelsesområde.

§ 9
Scandinavian Park Petersen KG fritages for alle forpligtelser, når gevinsten er udleveret. Der hæftes ikke for rets- eller tingsmangler.

§ 10
En forpligtelse til skadeserstatning fra Scandinavian Park Petersen KG's og dets organers side, dets ansatte eller stedfortrædere eller andre personer i forbindelse med denne konkurrence, er begrænset til forsæt eller grov uagtsomhed, uanset hvilket retsgrundlag, der måtte foreligge.

Afgørelserne, der er truffet af Scandinavian Park Petersen KG, er endegyldige. Forespørgsler desangående kan ikke besvares. Scandinavian Park Petersen KG forbeholder sig ret til at udsætte konkurrencen helt eller delvist, hvis der er opstået nogle vanskeligheder, som udgør en fare for konkurrencens integritet. Der skal især gøres brug af denne mulighed i de tilfælde, hvor tekniske årsager, f.eks. vira i computersystemet, manipulation, fejl i hard- eller softwaren, eller juridiske årsager er grunden til, at konkurrencen ikke kan gennemføres på foreskreven forsvarlig måde. Såfremt en sådan afbrydelse af konkurrencen er forårsaget af en deltageres adfærd, kan Scandinavian Park Petersen KG forlange erstatning for den opståede skade.

§ 11
Scandinavian Park Petersen KG forbeholder sig ret til uanmeldt at ændre betingelserne for deltagelse. De Generelle Forretningsbetingelser er gyldige på det tidspunkt, webstedet benyttes. Det er ikke nødvendigt med en særlig underretning herom.

Sagen kan ikke indbringes for domstolene.

Foreliggende betingelser for deltagelse samt det samlede retsforhold mellem deltagerne og Scandinavian Park Petersen KG er underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland.

Såfremt enkelte bestemmelser i betingelserne for deltagelse skulle være eller blive ugyldige, berøres de øvrige betingelser for deltagelse ikke heraf.