KONKURRENCEBETINGELSER

ScandiParks Facebook- og Instagram-kanaler: 

Generelle vilkår og betingelser for deltakelse i konkurranser 

Her kan du lese våre generelle vilkår og betingelser for deltakelse i konkurranser.

§1
Disse generelle vilkårene gjelder for alle konkurranser som arrangeres av Scandinavian Park Petersen KG, representert ved komplementaren Hans-Werner Petersen, Scandinavian Park 13, 24983 Handewitt.

§2
Deltakelse i konkurransene er gratis og uavhengig av kjøp av varer eller tjenester. Ved å delta i konkurransen aksepterer deltakeren følgende vilkår for deltakelse i konkurransen.

§ 3
Berettiget til å delta er personer som er over 18 år på deltakelsestidspunktet. Ansatte i Scandinavian Park Petersen KG og andre personer som er involvert i konseptutviklingen og utarbeidelsen av denne konkurransen, kan ikke delta. En deltaker i konkurransen er den personen som eier e-postadressen som oppgis ved påmelding til konkurransen. Kun én deltaker kan delta per konkurransebidrag. Hvis en person deltar i konkurransen i strid med konkurransevilkårene eller deltar gjentatte ganger i konkurransen, vil vedkommende bli ekskludert fra konkurransen.

Ved brudd på disse vilkårene for deltakelse i konkurransen forbeholder leverandøren seg retten til å ekskludere personer fra konkurransen.

Personer som har benyttet seg av ulovlige metoder eller på annen måte skaffet seg fordeler gjennom manipulasjon, vil også bli ekskludert fra konkurransen. I så fall kan premiene bli inndratt og returnert.

§4
Kun de premiene som er beskrevet i detalj i konkurransen, vil bli delt ut. Premiene deles ut til deltakere som selv har fylt ut alle påmeldingsfeltene som kreves for å delta i konkurransen, og bare hvis disse påmeldingene er fullstendige, forståelige og korrekte.

§5
Vinneren av en premie vil bli varslet så snart som mulig ved hjelp av informasjonen som ble oppgitt ved påmelding til konkurransen. Etter å ha mottatt vinnerbeskjeden må vinneren innen fire dager bekrefte mottakelsen og oppgi de opplysningene som Scandinavian Park Petersen KG krever. I motsatt fall har Scandinavian Park Petersen KG rett til å utpeke en ny vinner ved loddtrekning. Ved å ta imot premien gir vinneren Scandinavian Park Petersen KG og dets selskaper tillatelse til å publisere navnet hans/hennes i reklameøyemed.

Når det gjelder opplysningene som samles inn fra deltakerne, forplikter Scandinavian Park Petersen KG seg til å overholde bestemmelsene i personvern- og medielovgivningen. De innsamlede opplysningene vil bli behandlet konfidensielt. De innsamlede opplysningene brukes innenfor konsernet til reklameformål og markedsundersøkelser.

§6
For å kunne delta i en konkurranse er det nødvendig å registrere seg. Det er ingen plikt til å registrere seg. Ved å registrere seg samtykker deltakeren uttrykkelig i at Scandinavian Park Petersen KG har rett til å lagre de nødvendige opplysningene så lenge konkurransen varer og utover denne perioden. Deltakeren har rett til når som helst å tilbakekalle tillatelsen til å lagre personopplysningene og dermed avstå fra å delta.

§7
Formalitetene rundt overrekkelsen av hovedpremien avtales individuelt med vinneren. Vinneren må selv betale reisekostnadene for ut- og hjemreise samt eventuelle ekstra utgifter til reise, forpleining og overnatting.

§8
Det er ikke mulig å foreta kontantutbetaling av premienes reelle verdi eller bytte av premiene. Premiene kan ikke overføres. Vinneren aksepterer nødvendige endringer i premien på grunn av faktorer som ligger utenfor de deltakende selskapenes kontroll.

§9
Scandinavian Park Petersen KG frigjøres fra alle forpliktelser når premien er overlevert. Scandinavian Park Petersen KG påtar seg intet ansvar for eiendoms- eller rettsmangler.

§10
Erstatningsansvar for Scandinavian Park Petersen KG og dets organer, ansatte eller agenter eller andre personer i forbindelse med denne konkurransen er begrenset til forsett eller grov uaktsomhet, uansett rettslig grunnlag.

Avgjørelser tatt av Scandinavian Park Petersen KG er endelige. Henvendelser i denne forbindelse kan ikke besvares. Scandinavian Park Petersen KG forbeholder seg retten til å utsette konkurransen helt eller delvis hvis det oppstår vanskeligheter som setter konkurransens integritet i fare. Denne muligheten skal særlig benyttes i tilfeller der tekniske årsaker, f.eks. virus i datasystemet, manipulering, maskinvare- eller programvarefeil eller juridiske årsaker er årsaken til at konkurransen ikke kan gjennomføres på foreskrevet måte. Hvis et slikt avbrudd i konkurransen skyldes en deltakers oppførsel, kan Scandinavian Park Petersen KG kreve erstatning for den oppståtte skaden.

§11
Scandinavian Park Petersen KG forbeholder seg retten til å endre vilkårene for deltakelse uten forutgående varsel. De generelle vilkårene og betingelsene er gyldige på det tidspunktet nettstedet brukes. Det kreves ikke noe særskilt varsel.

Saken kan ikke bringes inn for domstolene.

Disse deltakervilkårene og hele rettsforholdet mellom deltakerne og Scandinavian Park Petersen KG er underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland.

Dersom enkelte av bestemmelsene i deltakerbetingelsene skulle være eller bli ugyldige, berøres ikke de øvrige deltakerbetingelsene av dette.