KONKURRENCEBETINGELSER

ScandiParks Facebook- og Instagram-kanaler: 

Allmänna villkor för deltagande i tävlingar 

Läs här våra allmänna villkor för deltagande i tävlingar.

§1
Dessa allmänna villkor gäller för alla tävlingar som anordnas av Scandinavian Park Petersen KG, företrädd av komplementären Hans-Werner Petersen, Scandinavian Park 13, 24983 Handewitt.

2 §
Deltagande i tävlingarna är kostnadsfritt och oberoende av köp av varor eller tjänster. Genom att delta i tävlingen accepterar deltagaren följande villkor för deltagande i tävlingen.

§ 3
Berättigade att delta är personer som är över 18 år vid tidpunkten för deltagandet. Anställda hos Scandinavian Park Petersen KG och andra personer som är involverade i konceptutvecklingen och förberedelserna av denna tävling är inte berättigade att delta. En deltagare i tävlingen är den person som äger den e-postadress som anges vid registrering för tävlingen. Endast en deltagare får delta per tävlingsbidrag. En persons deltagande i tävlingen i strid med villkoren eller upprepat deltagande i tävlingen kommer att leda till uteslutning från tävlingen.

I händelse av bristande efterlevnad av dessa villkor för deltagande i tävlingen förbehåller sig leverantören rätten att utesluta personerna från tävlingen.

Personer som har använt sig av olagliga medel eller på annat sätt erhållit fördelar genom manipulation kommer också att uteslutas från tävlingen. Om så är fallet kan priser därefter förverkas och återlämnas.

4 §
Endast de priser som beskrivs i detalj i tävlingen kommer att delas ut. Priserna kommer att tilldelas deltagare som personligen har fyllt i alla de inmatningsfält som krävs för att delta i tävlingen och endast om dessa inmatningar är fullständiga, begripliga och korrekta.

§ 5
Vinnaren av ett pris kommer att meddelas så snart som möjligt med hjälp av den information som anges när du registrerar dig för tävlingen. Efter att ha mottagit meddelandet om vinst måste vinnaren bekräfta mottagandet inom fyra dagar och tillhandahålla den information som krävs av Scandinavian Park Petersen KG. I annat fall har Scandinavian Park Petersen KG rätt att utse en ny vinnare genom lottdragning. Genom att acceptera priset ger vinnaren Scandinavian Park Petersen KG och dess bolag tillstånd att publicera hans/hennes namn i reklamsyfte.

Med avseende på de uppgifter som samlas in från deltagarna åtar sig Scandinavian Park Petersen KG att följa bestämmelserna i dataskydds- och medielagstiftningen. De insamlade uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt. De insamlade uppgifterna används inom företagsgruppen för reklamändamål och marknadsundersökningar.

6 §
För att kunna delta i en tävling är det nödvändigt att registrera sig. Det finns ingen skyldighet att registrera sig. Genom att registrera sig samtycker deltagaren uttryckligen till att Scandinavian Park Petersen KG har rätt att lagra nödvändiga uppgifter under tävlingens varaktighet och efter denna period. Deltagaren har rätt att när som helst återkalla tillståndet att lagra personuppgifterna och därmed avstå från deltagande.

§Avsnitt 7
Formaliteterna för överlämnandet av huvudpriset skall överenskommas individuellt med vinnaren. Vinnaren ska betala resekostnaderna för ut- och hemresa samt eventuella ytterligare kostnader för resa, förtäring och logi.

8 §
Kontant betalning av det verkliga värdet eller byte av priserna är inte möjligt. Priserna är inte överlåtbara. Vinnaren accepterar nödvändiga ändringar av priset på grund av faktorer som ligger utanför de deltagande företagens kontroll.

9 §
Scandinavian Park Petersen KG befrias från alla förpliktelser när priset har överlämnats. Inget ansvar ska tas för fel i äganderätten eller äganderättsfel.

§10
Skadeståndsansvar för Scandinavian Park Petersen KG och dess organ, dess anställda eller ombud eller andra personer i samband med denna tävling är begränsat till uppsåt eller grov oaktsamhet, oavsett rättslig grund.

De beslut som fattas av Scandinavian Park Petersen KG är slutgiltiga. Förfrågningar i detta avseende kan inte besvaras. Scandinavian Park Petersen KG förbehåller sig rätten att skjuta upp hela eller delar av tävlingen om det uppstår svårigheter som äventyrar tävlingens integritet. Denna möjlighet ska särskilt utnyttjas i fall där tekniska skäl, t.ex. virus i datorsystemet, manipulation, fel på hård- eller mjukvara eller juridiska skäl är orsaken till att tävlingen inte kan genomföras på föreskrivet sätt. Om ett sådant avbrott i tävlingen orsakas av en deltagares beteende, kan Scandinavian Park Petersen KG kräva ersättning för den uppkomna skadan.

11 §
Scandinavian Park Petersen KG förbehåller sig rätten att ändra villkoren för deltagande utan föregående meddelande. De allmänna villkoren är giltiga vid den tidpunkt då webbplatsen används. Inget särskilt meddelande krävs.

Ärendet kan inte föras till domstol.

Dessa villkor för deltagande och hela rättsförhållandet mellan deltagarna och Scandinavian Park Petersen KG omfattas av lagarna i Förbundsrepubliken Tyskland.

Om enskilda bestämmelser i villkoren för deltagande skulle vara eller bli ogiltiga, ska de återstående villkoren för deltagande förbli opåverkade.